{pdf=/media/synths/Korg/KOR004.PDF|100%|300|native}