{pdf=/media/synths/Korg/KOR023.PDF|100%|300|native}