{pdf=/media/synths/Korg/Korg-VC-10-Vocoder/Service-Manual/korg-vc-10-vocoder-service-manual.pdf|100%|300|native}