{pdf=/media/synths/Korg/Korg-Wavestation-EX/korg-wavestation-service-manual.pdf|100%|300|native}