{pdf=/media/synths/Korg/Korg-PolySix/korg-polysix-patch-sheets.pdf|100%|300|native}