{pdf=/media/synths/Korg/Korg-Poly-61/korg-poly-61-owners-manual.pdf|100%|300|native}

{pdf=/media/synths/Akai/S01/AkaiS01_Manual.pdf|100%|300|native}

{pdf=/media/synths/Moog/Moog-Prodigy/prodschem/moog-prodigy-schematics.pdf|100%|300|native}

{pdf=/media/synths/Moog/Moog_Minimoog/moog-minimoog-service-manual.pdf|100%|300|native}