{pdf=/media/synths/Korg/Korg-VC-10-Vocoder/Manual/korg-vc-10-vocoder-owners-manual.pdf|100%|300|native}

{pdf=/media/synths/Moog/Moog_Minimoog/moog-minimoog-service-manual.pdf|100%|300|native}

{pdf=/media/synths/Oberheim/Oberheim_Matrix_6/oberheim-matrix-6-owners-manual.pdf|100%|300|native}

{pdf=/media/synths/Roland/Roland-JP8000/JP8000-manual/roland-jp-8000.pdf|100%|300|native}